CLP (GHS) calculator voor het classificeren van mengsels & werkpleketikettering

Sinds juni 2017 moeten alle chemische producten bij levering zijn ingedeeld, geëtiketteerd & verpakt volgens verordening EG 1272/2008 (CLP). Het Arbeidsomstandighedenbesluit en bijbehorende regeling eisen dat interne (werk)voorraden & procesbaden per die datum ook volgens CLP zijn ingedeeld & geëtiketteerd. Ook monsters, standdaarden en andere labmengsels moeten bij versturen volgens CLP geëtiketteerd worden.

Omdat het indelen & etiketteren van mengsels lastig is hebben wij een handige tool in Excel ontwikkeld die:
  • mengsels volgens CLP rekenregels indeelt voor gezondheids- & milieugevaren op basis van H-zinnen en concentraties van ingrediënten
  • het gevarenetiket geeft met signaalwoord, H- & P-zinnen, pictogrammen en relevante stoffen
  • conclusies geeft t.a.v. VIB plicht & speciale verpakkingseisen, ADR & BRZO klasse, ZZS status.
  • de etiketinformatie kan vertalen in 23 EU talen.
Klanten zijn o.a. ziekenhuizen, downstream gebruikers & mengselleveranciers. Met de tool kost het indelen & etiketteren of controle ervan u maar een fractie van de tijd. Tijdens de volgende training indelen van mengsels volgens CLP worden de nieuwste tools gepresenteerd!

Zie de Brochure en de Introductie film.
Stel uw vraag via ons vragenformulier, bel 030-6346202 of

Copyright © 2010 - 2019 Tenviro