CLP (GHS) calculator voor het classificeren van mengsels & werkpleketikettering

Chemische producten moeten bij levering zijn ingedeeld, geëtiketteerd & verpakt volgens verordening EG 1272/2008 (CLP). Dit geldt ook voor te versturen monsters en andere labmengsels. Verder eist de Arbowetgeving dat ook interne (werk)voorraden, mengsels, procesbaden en leidingen volgens CLP zijn ingedeeld & geëtiketteerd.

Omdat het indelen & etiketteren van mengsels lastig is hebben wij een handige tool in Excel ontwikkeld die:
  • mengsels volgens CLP rekenregels indeelt voor gezondheids- & milieugevaren op basis van in te geven H-zinnen en concentraties van ingrediënten
  • het gevarenetiket geeft met signaalwoord, H- & P-zinnen, pictogrammen en relevante stoffen
  • conclusies geeft t.a.v. VIB plicht & speciale verpakkingseisen, UFI/ PCN plicht en BRZO categorie
  • de etiketinformatie kan vertalen in 23 EU talen.
Klanten zijn o.a. ziekenhuizen, andere downstream gebruikers & mengselleveranciers. Met de tool kost het indelen & etiketteren of controle ervan u maar een fractie van de tijd. Tijdens de volgende training indelen van mengsels volgens CLP wordt de tool gepresenteerd!

Zie de Brochure en de Introductie film.
Stel uw vraag via ons vragenformulier, bel 030-6346202 of

Copyright © 2010 - 2022 Tenviro