CLP (GHS) calculator voor het classificeren van mengsels & werkpleketikettering

Chemische producten moeten bij levering zijn ingedeeld, geëtiketteerd & verpakt volgens verordening EG 1272/2008 (CLP). Dit geldt ook voor te versturen monsters en andere labmengsels. Verder eist de Arbowetgeving dat ook interne (werk)voorraden, mengsels, procesbaden en leidingen volgens CLP zijn ingedeeld & geëtiketteerd.

Omdat het indelen & etiketteren van mengsels lastig is hebben wij een handige tool in Excel ontwikkeld die:
  • mengsels volgens CLP rekenregels indeelt voor gezondheids- & milieugevaren op basis van in te geven H-zinnen en concentraties van ingrediënten
  • het gevarenetiket geeft met signaalwoord, H- & P-zinnen, pictogrammen en relevante stoffen
  • het signalwoord (EU)H & P zinnen geeft in elke gewenste taal van de EU
  • conclusies geeft t.a.v. VIB plicht & speciale verpakkingseisen, UFI/ PCN plicht en BRZO categorie
Klanten zijn o.a. ziekenhuizen, andere downstream gebruikers & mengselleveranciers. Met de tool kost het indelen & etiketteren of controle ervan u maar een fractie van de tijd. Tijdens de volgende training indelen van mengsels volgens CLP wordt de tool gepresenteerd!

Zie de Brochure (Engels) en de Introductie film.
bel 030-6346202 of

Copyright © 2010 - 2024 Tenviro